Kwaliteitsbeleid en doelstellingen
Kwaliteitsborging is gebaseerd op het principe dat preventie beter is dan oplossen. Zaken de eerste keer goed doen, levert niet alleen een betere service voor onze klanten op, maar is ook winstgevender. Kwaliteitsborging richt zich op het consistent leveren van acceptabele producten en diensten door alle onderdelen van de organisatie.

De directie heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid ervoor zorg te dragen dat het totale bedrijfsbeleid binnen de afdelingen volledig gecommuniceerd, begrepen, geaccepteerd, doorgevoerd en onderhouden wordt.

Specifieke verantwoordelijkheden voor kwaliteit zijn in het kwaliteitshandboek en in de operationele procedures toegekend. Alle personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het bereiken en onderhouden van kwaliteitsnormen. Afwijking van het officiële beleid en de procedures zoals in dit handboek beschreven worden zonder toestemming niet geaccepteerd.

De kam-coördinator bewaakt de kwaliteits, milieu en Arbozaken; hij/zij is verantwoordelijk voor het invoeren en het onderhoud van het kwaliteitsbeleid door de gehele organisatie en is de directievertegenwoordiger voor het bedrijf.

Als bedrijf waarborgen wij altijd te voldoen aan en naleving van de wet- en regelgeving en alle eisen om een veilige, efficiënte en milieuverantwoorde bedrijfsvoering na te streven. Hierbij gaat het ook om het continu verbeteren van het milieumanagementsysteem.

Het uitvoeren van asbestwerkzaamheden is gericht op het zorgvuldig, arbeids hygiënisch en milieu hygiënisch asbest verwijderen. Hierbij voldoen wij aan gestelde eisen van de opdrachtgever en wordt voldaan aan de eisen in het arbeidsomstandighedenbesluit bijlage X111A , inclusief de bijbehorende wet- en regelgeving.

Wij zullen geen ‘extra’ certificaten organiseren met het doel het sanctiebeleid te ontduiken. Wij zullen geen opdrachten voor asbestinventarisaties uitvoeren of daar reclame voor maken. Als deze werkzaamheden worden aangenomen, dan zullen wij deze altijd uitbesteden aan een inventarisatiebureau die conform bijlage X111A van het arbeidsomstandighedenbesluit gecertificeerd is.

Wij hebben géén direct of indirect belang bij een asbestinventarisatiebedrijf en zijn niet bij de voorbereiding en uitvoering van asbestinventarisatie betrokken. Wij hebben géén direct of indirect belang bij een geaccrediteerd laboratorium, en ook geen direct of indirect belang in projectbegeleiding en directievoering.

De jaarlijkse kwaliteits-, veiligheids en milieudoelstellingen worden tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling vastgesteld en beoordeeld.

Veiligheids- gezondheids- en milieubeleid
HCC Rotterdam B.V. is gespecialiseerd in het verwijderen van bemetseling uit fornuizen en verbrandingsinstallaties, het verwijderen van asbest conform SC-530 en keramische vezel isolatie. Bij de werkzaamheden worden adequate maatregelen genomen en de milieubelastende stoffen beheerst door middel van afzuiging van vrijkomende stofdelen, met behulp van onderdrukapparatuur met absoluut filters of door bronafzuiging. De vrijkomende materialen en afvalstromen worden gescheiden in bijv. isolatie, verankeringen en bemetseling.

De directie stelt zich tot doel de arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu van/voor alle medewerkers te bevorderen. Wij zullen zorgen voor het voorkomen van schade aan het milieu. De VGM-aspecten krijgen een hoge prioriteit bij het voorbereiden en uitvoeren van onze projecten.

1. Ongevallen preventie
Getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten liggen op het gebied van opleiding en instructie van kader en personeel, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen.

2. Veiligheid eigen personeel en derden
De veiligheid op de werkplekken dient zodanig te zijn dat risico’s voor letsel of schade van eigen personeel of derden wordt voorkomen. Naast informatie en instructie aan het personeel ten aanzien van veilige werkmethoden zullen wij zorgen voor veilige machines en gereedschap­pen. Derden zullen worden gewaarschuwd en geweerd op gevaarlijke plaatsen tijdens het werk. Bij het voorbereiden van de werken zal aandacht worden gegeven aan een veilige uitvoering voor alle betrokkenen.

3. Voorkomen van materiele schade
Het personeel en kader wordt betrokken bij gerichte instructies om schades te voorkomen. Bij het voorbereiden van de uitvoering van projecten zal bij het vaststellen van de werkmethode voor de uitvoering terdege worden gekeken naar mogelijke risico’s voor schade.

4. Doorlopende verbetering van veiligheid, gezondheid en milieu
Middels gerichte controles, het regelmatig bespreken en het steeds onder de aandacht brengen van specifieke onderwerpen zullen wij streven naar een doorlopende verbetering van de veiligheid, gezondheid en milieu op alle werkplekken en projecten. De directie stelt zich tot doel het voorkomen van ongevallen en schades, aan milieu en materieel, steeds verder terug te dringen.

5. Kam-coördinator
De Kam-coördinator is verantwoordelijkheid voor het nakomen van het beleid en het bevorderen van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu in het bijzonder.

Milieubeleid
Bij het voorbereiden en uitvoeren van al onze werken moet worden gekeken naar de bijkomende milieuaspecten. Risico’s voor schade aan het milieu moeten worden voorkomen of worden teruggedrongen. Werkmethoden, machines en gereedschappen worden zodanig bepaald en ingezet dat milieuschade niet zal optreden, wordt beheerst, vermeden of terugdringen. Wij streven naar continue verbetering van de totale milieuprestatie. Hieronder wordt ook begrepen het doelmatig gebruik van hulpbronnen, vervanging van milieubelastende materialen en hergebruik van materiaal. Alle afvalstoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden (zowel bij projecten als op kantoor) moeten zorgvuldig worden opgevangen, verpakt en afgevoerd.

Wij erkennen dat het beleid onderdeel is van ons bedrijfsbeleid en voor de externe maatschappelijke partijen waar wij ons in bewegen of bevinden. Het beleid is openbaar voor alle partijen. Voor het goed functioneren en uitvoeren van de doelstellingen en het beleid rekenen wij uiteraard op de inzet en de verantwoording van al onze werknemers.

M. Huijser             Datum: 9 november 2018
Directeur

© Copyright SterrenHosting 2019 - 2020 - In opdracht van HCC Rotterdam