HCC Rotterdam BV

Kwaliteit betekent voor HCC Rotterdam BV in de ruimste zin des woords het nakomen van de gemaakte afspraak. Het betekent het nakomen van de afspraak met haar opdrachtgever op het gebied van;

1. de datum waarop het project gereed dient te zijn;
2. de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden;
3. de eisen die zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving.

Veiligheid, gezondheid en milieu hebben de hoogste prioriteit tijdens de uitvoering van onze projecten. Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Om ervoor zorg te dragen dat onze werkzaamheden op een veilige, gezonde en milieuverantwoorde manier worden uitgevoerd heeft HCC Rotterdam BV de beschikking over de volgende certificaten:

1. VCA** (Veiligheid- Gezondheid en Milieu checklist Aannemers)
De VCA heeft betrekking op het VGM-beheersysteem van de aannemer ten behoeve van de eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers.

2. SCA SC530 (SCA Procescertificaat Asbestverwijdering)
De door de certificaathouder verrichte asbestverwijderingswerkzaamheden voldoen aan de vastgestelde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu.

Het in stand houden van de certificaten is een continu proces dat constant de aandacht heeft van het management, de voorlieden en de medewerkers van HCC Rotterdam BV en haar onderaannemers.

© Copyright SterrenHosting 2019 - 2021 - In opdracht van HCC Rotterdam BV